باشقى بەترادىيو ۇعۇۇىشكەرلەرسۉرۅتتۅر
ىر-كۉۉلۅرسۉرۅتتۅركىلىپتەررادىيو بەرۉۉلۅرۉن تانداپ ۇعۇۇ
جاڭىلىقتار
قوچقور سۉزۉشتۉرۉۉ ويۇنۇ ابدان قىزىپ، ەەلەرى بايگە الۇۇنۇ ۉمۉت قىلۇۇدا
   2014-09-16 12:18:09     xjbs   

بۉگۉن بولسو اپتونوم رايوندۇق 8-كەزەكتۉۉ از ساندۇۇ ۇلۇتتار دەنە-تاربئيا جىينالىشى اچىلعاندىعىنىن 3-كۉنۉ، سانجى شاارى دەنە-تاربئيا سارايىنىن تۉشتۉك جاعىنداعى بوش جەردە قوچقور سۉزۉشتۉرۉۉ ويۇنۇ بولۇپ جاتقان ەكەن. ەەسىنىن جەتەكتۅۅسۉندۅ، تاربئيالانعان قوچقورلور بار كۉچۉ مەنەن سۉزۉشۉپ، اداتتا جووش كۅرۉنگۅن قوچقورلور بۇل جەرگە كەلگەندە ۅز ۅنۅرلۅرۉن كۅرسۅتۉشتۉ. قوچقورلورۇنۇن سۉزۉشۉۉسۉ مەنەن كۅرۉۉچۉلۅر سۉرۅن سالىپ جاتتى، بئر كۅرۉۉچۉ مىنداي دەدى: ابدان قىزىقتۇۇ جانا تااسىردۉۉ بولدۇ. اندا ەكىنچى كۅرۉۉچۉ: بئرىنچى جولۇ كۅرۉشۉم، مۇردا تەلەۋىزوردون كۅرۉۉچۉمۉن، دەسە، داعى بئر كۅرۉۉچۉ: شئنجاڭدىن ۇلۇتتۇق ويۇندارى ابدان جاقشى ەكەن، بالدارىبىزدا قىزىعىپ كۅرۉپ جاتىشات، دەدى.

قوچقور سۉزۉشتۉرۉۉ ارقىلۇۇ انىن تابىياتىن، جۉرۅكتۉۉلۉگۉن، چىدامدۇۇلۇعۇن كۅرۉپ الۇۇعا، وشونۇ مەنەن بىرگە ادامداردىن اق كۅڭۉل، بااتىردىق مۉنۅزۉن كۅرۉۉگۅ بولوت، بۇل بئر تۉردۉ ادامدى قىزىقتىرعان قىيمىل، وشوندۇقتان، قوچقور سۉزۉشتۉرۉۉ شئنجاڭداعى ۇيعۇر، قازاق، حۇيزۇ، مۇڭعۇل جانا قىرعىزداردىن ۇلۇتتۇق، ۇزۇن تارىحى بار، مايرامدىق ويۇندارىندا قۇلاچ جايدىرىلۇۇچۇ بئر تۉردۉ جۅرۅلگۅلۉۉ دەنە تاربئيا ويۇنۇ. ۇلۇتتۇق دەنە تاربئيا قىيمىلىنىن ۇلاندۇۇ 8 جولۇ ۅتكۅرۉلۉشۉ مەنەن، قوچقور سۉزۉشتۉرۉۉ ەەسىنىن ەڭ قىزىقتۇۇ اقچا تابۇۇچۇ تۉرۉنۅ ايلانعان. حوتەندەن كەلگەن ۅكۉلدۅر توبۇنداعى انىۋار كىلىم بۇل جولۇ دايىندىق مەنەن باش بەيگە الۇۇ ۉچۉن كەلگەن. ال مىنداي دەدى: 8 قوچقور الىپ كەلدىم، ابدان ىراازىمىن، بۇل جولۇ باش بەيگەلۉۉ بولسوم، باشقا جەرلەرگە بارىپ دا بايگەگە قاتىشتىرام، قوچقور سۉزۉشتۉرۉۉ ارقىلۇۇ بئر جاعىنان قىزىق كۅرسۅك داعى بئر جاعىنان كۅپچۉلۉك مەنەن بىرگە بولو الابىز. داعى بئر جاعىنان باش بايگەلۉۉ بولسوم سىيلىعى ەسەلەپ بولوت، بئرىنچى بولسو انىن سىيلىق اقچاسى 20 مئڭ يۇان ەكەن.

    

 


بايلانىشتۇۇ ماقالا
ىرلار
سايتتىن باسما ۇقۇعۇ شئنجاڭ ەل رادىيو ئستانسىياسىنا تااندىق
بۇل سايتتان ۇرۇقساتسىز ماالىمات الۇۇعا بولبويت.